Algemene voorwaarden

Bij bestelling door koper en na bevestiging van Nilsen Steve BV zijn deze leveringsvoorwaarden akkoord gevonden zonder dat daar afzonderlijke overeenstemming voor nodig is.

Koper verklaart bekend te zijn met de leveringsvoorwaarden zoals hierna beschreven.

ARTIKEL 1

OFFERTES & INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening tenzij anders vermeld.

2. Nilsen Steve BV behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op, onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, merknaam, logo, teksten, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Nilsen Steve BV teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Nilsen Steve BV geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen. Het is afnemer verboden materiaal van Nilsen Steve BV intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van Nilsen Steve BV.

ARTIKEL 2

ACCEPTEREN VAN ORDERS

1. Iedere door Nilsen Steve BV tegen dan geldende verkoopprijzen met vooraf overeengekomen korting (marge), bevestigde bestelling is een unieke op zich zelf staande eenmalige leveringsovereenkomst, zonder dat daar verdere rechten tot levering of korting (marge) op levering van toekomstige bestellingen uit voort- vloeit, tenzij anders overeengekomen middels een afzonderlijke weder verkoper overeenkomst.

2. Indien niet binnen 5 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Nilsen Steve BV aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, wordt de overeenkomst definitief met dien verstande, dat Nilsen Steve BV te allen tijde gebruik mag maken van haar in het vierde lid omschreven recht.

3. Indien een koper tegenover Nilsen Steve BV verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Nilsen Steve BV allen tijde gerechtigd, ook nadat zij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

4. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en Nilsen Steve BV, met dien verstande, dat Nilsen Steve BV het recht heeft, binnen 5 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat zij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en Nilsen Steve BV alsnog overeenstemming bereiken.

5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen zijn na bevestiging of levering door Nilsen Steve BV meer mogelijk.

6. Bij onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelling zal Nilsen Steve BV bestelling retourneren en niet in behandeling nemen om koper in gelegenheid te stellen de inhoud te corrigeren. Nilsen Steve BV een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de levertijd langer is dan door de koper gewenst, dan dient Nilsen Steve BV uitdrukkelijk in deze order- bevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijking te wijzen. Koper is niet verantwoordelijk voor de door Nilsen Steve BV foutief overgenomen bestelgegevens indien de bestelling door koper van alle relevante, juiste informatie is voorzien. Nilsen Steve BV is niet aansprakelijk voor directe of gevolg schade door foutief en/of incompleet leveren van een bestelling.

7. Indien een door Nilsen Steve BV vermelding van de overeen- gekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal Nilsen Steve BV mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.

8. Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt door bemiddeling van Nilsen Steve BV of naar aanleiding van een bezoek, dat door de klant van de koper aan de toonkamer van Nilsen Steve BV wordt gebracht, dan kan Nilsen Steve BV voor het verrichten van deze dienst aan de koper een vergoeding berekenen.

ARTIKEL 3

VERZENDING EN LEVERING

1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van Nilsen Steve BV of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn of door hem aangewezen depot van de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Nilsen Steve BV Tenzij de zaken door de koper aan het magazijn van Nilsen Steve BV afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van Nilsen Steve BV Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

2. Indien koper aan Nilsen Steve BV de opdracht verleent rechtstreeks bij zijn klant de zaken te leveren geschiedt dit tegen in de weder verkoper overeenkomst vastgestelde tarieven. Koper dient zich er zelf van te overtuigen dat de zaken zonder aanpassing en verdere hulpmiddelen in de woning van haar klant kunnen worden geplaatst. Indien de zaken niet, naar inzicht van de Nilsen Steve BV transporteur, bij de klant van koper geplaatst kunnen worden, worden de zaken alsnog geleverd aan het magazijn van koper. Alle bijkomende kosten zijn te allen tijde voor rekening van koper. Wanneer de klant van koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voort- vloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor rekening van koper.

3. Wanneer een koper, of het door hem daartoe aangewezen depot c.q. de klant van de koper, weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond, tijdens de overeengekomen aflevering’s tijden, in ontvangst te nemen, zijn daar- uit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening. Bij vraag tot levering aan onbemande depots dient koper bij dit iedere bestelling uitdrukkelijk te vermelden dat levering op zijn wens geschied en draagt Nilsen Steve BV geen enkele aansprakelijkheid voor de aflevering of de staat van de zaken.

4. Alle zaken worden voor rekening van Nilsen Steve BV tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 4

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigen- dom van Nilsen Steve BV de koper niet volledig heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie en het eventueel meerdere verschuldigde voor:

– door Nilsen Steve BV aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of

– krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede

– ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Ter zake van deze zaken verkrijgt Nilsen Steve BV tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Nilsen Steve BV gaat door be/verwerking, natrekking, zaaks vorming

of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Nilsen Steve BV nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is Nilsen Steve BV, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

3. Nilsen Steve BV heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.

ARTIKEL 5

DE LEVERTIJD

1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Indien door koper geen gewenste levertijd wordt aangegeven of een gewenste levertijd tot maximaal 8 weken na besteldatum of orderingang aangeeft zal Nilsen Steve BV tot de snelst mogelijke of zelfs directe levering overgaan. In andere gevallen verplicht Nilsen Steve BV zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

Zodanige overschrijding verplicht Nilsen Steve BV niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van Nilsen Steve BV, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van overmacht.

3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Nilsen Steve BV een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 6

KLACHTEN

1. Eventuele klachten dienen binnen de gestelde garantietermijnen als omschreven in artikel 7 na levering der zaken schriftelijk ter kennis van Nilsen Steve BV te worden gebracht.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de klacht echter terstond nadat de omstandigheden die tot de klacht aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclamaties, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele klachten dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

3. Indien een koper tijdig een klacht heeft en de zaken nog in zijn bezit heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd – indien deze nog niet was overschreden – totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er gerechtelijke uitspraak is gewezen.

4. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat Nilsen Steve BV zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.

5. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door Nilsen Steve BV vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

ARTIKEL 7

GARANTIE

1. Om aan serviceaanvragen te kunnen voldoen, dienen de zaken zich in bezit van de eerste gebruiker en binnen het gebied te bevinden waarin de Nilsen Steve BV verkooporganisatie opereert via welke de zaken zijn verkocht. Indien dit niet het geval is, zal Nilsen Steve BV inspecties en of reparatieactiviteiten ondernemen.

2. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ont- binding en/of prijsvermindering. Zulks naar inzicht en keuze van Nilsen Steve BV of een door haar aangewezen persoon of instantie.

3. Daarbovenop verleent Nilsen Steve BV de door haar geleverde zaken, voor zover het betreft gebreken waarvan Nilsen Steve BV niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker, een aflopende productgarantie van 2 jaar. Dit houdt in dat Nilsen Steve BV binnen twee jaar na aankoop kosteloos met een oplossing komt bij gebreken aan geleverde zaken die niet toe te schrijven zijn aan normaal gebruik. Tijdens het 2de jaar brengt Nilsen Steve BV 2/3 van de herstelkosten in rekening aan de gebruiker onder voorwaarde dat;

– De service aanvraag rechtstreeks en zonder verdere tussenkomst van koper, met de eindgebruiker wordt afgehandeld.

– De zaken nog in originele staat zijn conform levering en facturatie aan koper.

4. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

5. Uitsluitingen; hierover geen klacht worden ingediend:

1. Normale slijtage en beschadigingen bij normaal gebruik te verwachten.

2. Vervorming en artsen door buiten gebruik.

3. Verkleuring, o.a door intredend daglicht, van het product.

4. Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud.

5. Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d. zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

6. De natuurlijke kenmerken van hout.

7. Lichte kleurverschillen, zelfs bij gelijktijdige bestelling, tussen de mortex vlakken of vlakken in een zitgroep of bij een bestelling met meerdere zaken zijn niet te vermijden en vallen niet onder de Nilsen Steve BV gebruiks- garantie.

8. Shading en soortgelijke optische effecten,

9. Onjuiste montage of diensten door ongekwalificeerde personen.

10. Oneigenlijk of projectmatig gebruik van meubilair gemaakt voor privégebruik.

11. Blootstelling van het product aan ongewenste hitte, vochtigheid, vloeistoffen en onderhoudsmiddelen.

12. Beschadigingen door scherpe, hete of vochtige voorwerpen.

13. Omgevingsinvloeden als droogte, vochtigheid, licht en temperatuur in ongewenste mate.

14. Moedwillige vernieling, diefstal, overbelasting en beschadigingen nav een ongeval.

15. Beschadigingen en vlekken door huisdieren, warmtebronnen en schimmel door vocht (het ‘weer’).

16. Vlekken door lichaamseigen vocht, lichaams- en haarmiddelen.

17. Verkleuringen door gebruik van medicijnen (giftige reactie).

18. Alle veranderingen door zure- en/of alcohol bevattende middelen, evenals oplosmiddelen. Ongeautoriseerde pogingen tot schoonmaak, reparatie of verbetering.

19. Kringen door niet weggenomen vocht en condens.

20. Natuurlijk kleur- en structuurverschil bij meubels van hout en mortex.

21. Schade aan de lakafwerking in de uithardings-periode van mortex meubels.

ARTIKEL 8

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Nilsen Steve BV voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

2. Nilsen Steve BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

ARTIKEL 9

ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST DOOR OVERMACHT

1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten. Partijen dienen van het optreden van de omstandigheden van de niet toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de wederpartij.

ARTIKEL 10

DE BETALING

1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen 8 werkdagen na factuurdatum door Nilsen Steve BV te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2. Eventuele creditnota’s, die betrekking hebben op door Nilsen Steve BV geleverde zaken of diensten, worden met de eerst- volgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

3. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 12% per jaar.

4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch Nilsen Steve BV zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.

5. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, heeft Nilsen Steve BV recht, de leveringsovereenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zon- der dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Nilsen Steve BV ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

6. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens Nilsen Steve BV, ongeacht de in lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 120,-.

7. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 6 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door Nilsen Steve BV met de invordering worden belast, enz.

ARTIKEL 11

UITSLUITING PRECENDENT WERKING

1. Wanneer door Nilsen Steve BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper of eindgebruiker kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Nilsen Steve BV deze voorwaarden soepel toepast.

ARTIKEL 12

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Nilsen Steve BV.

Scroll naar boven